Guru Lagu jeung Guru Wilangan 17 Pupuh Sunda

Guru wilangan; aturan jumlah larik dan jumlah suku kata, guru lagu; aturan rima akhir, serta watak tujuh belas Pupuh Sunda yang meliputi Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula, Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, dan Wirangrong beserta contoh dan lagunya.

Pupuh téh mangrupa ugeran (puisi) anu kauger ku guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaéta patokan jumlah padalisan (jajaran) dina unggal pada (gundukan) sarta lobana engang (suku kata/vokal) dina unggal padalisan. Guru lagu nyaéta patokan sora vokal dina tungtung unggal padalisan atawa “dang-ding-dung”-na sora vokal dina engang panungtung.

Pupuh Sunda kabéhna aya tujuh belas (17). Aya nu kaasup sekar ageung (wanda laguna rupa-rupa) nyaéta Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdanggula (KSAD), jeung sekar alit (wanda laguna ngan sarupa) nyaéta Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, jeung Wirangrong. Unggal Pupuh miboga ugeran guru wilangan jeung guru lagu sarta watek séwang-séwangan.

Anapon karangan pondok dina wangun ugeran anu dianggit maké patokan Pupuh disebutna téh Guguritan atawa Dangding. Kecap ‘gurit’ asalna tina basa Sangsakerta, ‘grath’, anu hartina nyusun karangan. Kecap ‘ngagurit’ miboga harti anu sarua jeung ‘ngadangding’, nyaéta nuduhkerun kana pagawéan ngaréka atawa nyusun karangan winangun Dangding atawa Pupuh.

1. Asmarandana

Sapada diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a). Watekna silihasih, silih pikanyaah, naséhat, atawa mépélingan

1. Éling-éling mangka éling [8-i]
2. rumingkang di bumi alam [8-a]
3. darma wawayangan baé [8-é]
4. raga taya pangawasa [8-a]
5. lamun kasasar lampah [7-a]
6. napsu nu matak kaduhung [8-u]
7. badan anu katempuhan [8-a]

2. Balakbak

Sapada diwangun ku 3 (tilu) padalisan (15-é, 15-é, 19-é). Watekna pikaseurieun, banyol, atawa lulucon.

1. Aya warung sisi jalan ramé pisan, Citaméng [15-é]
2. Awéwéna luas-luis geulis pisan, ngagoréng [15-é]
3. Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyét, nyangéréng [19-é]

3. Dangdanggula

Sapada diwangun ku 10 (sapuluh) padalisan (10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a). Watekna kabungahan atawa kaagungan.

1. Méga beureum surupna geus burit [10-i]
2. ngalanglayung panas pipikiran [10-a]
3. cikur jangkung jahé konéng [8-é]
4. naha teu palay tepung [7-u]
5. simabdi mah ngabeunying leutik [9-i]
6. ari ras cimataan [7-a]
7. gedong tengah laut [6-u]
8. ulah kapalang nya béla [8-a]
0. paripaos gunting pameulahan gambir [12-i]
10. kacipta salamina [7-a]

4. Durma

Sapada diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 7-i, 5-a, 7-i). Watekna ngambek, paséa, gelut, atawa perang.

1. Moal ngejat sanajan ukur satapak [12-a]
2. geus dipasti ku jangji [7-i]
3. mun tacan laksana [6-a]
4. numpes musuh sarakah [7-a]
5. henteu niat seja balik [8-i]
6. najan palastra [5-a]
7. mati di médan jurit [7-i]

5. Gambuh

Sapada diwangun ku 5 (lima) padalisan (7-u, 10-u/i, 12-i, 8-u, 8-o). Watekna bingung, samar polah, tambuh laku.

1. Ngahuleng banget bingung [7-u]
2. henteu terang ka mana nya indit [10-i]
3. turug-turug harita téh enggeus burit [12-i]
4. panon poé geus rék surup [8-u]
5. keueung sieun aya méong [8-o]

6. Gurisa

Sapada diwangun ku 8 (dalapan) padalisan (8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a). Watekna pangangguran, tamba kesel, pikalucueun.

1. Hayang teuing geura beurang (8-a)
2. geus beurang rék ka Sumedang (8-a)
3. nagih kanu boga hutang (8-a)
4. mun meunang rék meuli soang (8-a)
5. tapi najan henteu meunang (8-a)
6. teu rék buru buru mulang (8-a)
7. rék tuluy guguru nembang (8-a)
8. jeung diajar nabeuh gambang (8-a)

7. Jurudemung

Sapada diwangun ku 5 (lima) padalisan (8-a, 8-u, 6-i, 8-a, 8-u). Watekna kaprihatinan, kaduhung, atawa hanjakal.

1. Mungguh nu hirup di dunya [8-a]
2. ku kersaning anu Agung [8-u]
3. geus pinasti panggih [6-i]
4. jeung dua rupa perkara [8-a]
5. senang paselang jeung bingung [8-u]

8. Kinanti

Sapada diwangun ku 6 (genep) padalisan (8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i). Watekna miharep atawa prihatin.

1. Budak leutik bisa ngapung [8-u]
2. babaku ngapungna peuting [8-i]
3. nguriling kakalayangan [8-a]
4. néangan nu amis-amis [8-i]
5. sarupaning bungbuahan [8-a]
6. naon baé nu kapanggih [8-i]

9. Ladrang

Sapada diwangun ku 4 (opta) padalisan (10-i, 8-a, 8-i, 12-a). Watekna banyol, atawa pikaseurieun

1. Aya hiji rupa sato leutik [10-i]
2. éngkang-éngkang, éngkang-éngkang [8-a]
3. sok luluncatan di cai [8-i]
4. ari bangun arék sarupa jeung lancah [12-a]

10. Lambang

Sapada diwangun ku 4 (opat) padalisan (8-a, 8-a, 8-a, 8-a). Watekna banyol, atawa pikaseurieun.

1. Nawu kubang sisi tegal [8-a]
2. nyair bogo meunang kadal [8-a]
3. atuh teu payu dijual [8-a]
4. rék didahar da teu halal [8-a]

11. Magatru

Sapada diwangun ku 5 (lima) padalisan (12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o). Watekna piwuruk, prihatin, sarta kalucuan.

1. Majalaya Ciparay Banjaran Bandung [12-u]
2. Kopo reujeung Cisondari [8-i]
3. Cicaléngka Ujungberung [8-u]
4. Rajamandala Cimahi [8-i]
5. Lélés Limbangan Tarogong [8-0]

12. Maskumambang

Sapada diwangun ku 4 (opat) padalisan (12-i, 6-a, 8-i, 8-a). Watekna prihatin, sasambat, atawa nalangsa.

1. Hé manusa mana kaniaya teuing [12-i]
2. teu aya rasrasan [6-a]
3. kaula maké disumpit [8-i]
4. naha naon dosa kula [8-a]

13. Mijil

Sapada diwangun ku 6 (genep) padalisan (10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u). Watekna susah, sedih, cilaka, tiiseun, atawa jempling.

1. Mesat ngapung puta sang Arimbi [10-i]
2. jeung méga geus awor [6-o]
3. beuki lila beuki luhur baé [10-é]
4. larak-lirik ningali ka bumi [10-i]
5. milari sang rayi [6-i]
6. Pangéran Bimanyu [6-u]

14. Pangkur

Sapada diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-a). Watekna lumampah, napsu, sadia rék perang.

1. Seja nyaba ngalalana [8-a]
2. ngitung lembur ngajajah milang kori [12-i]
3. henteu puguh nu dijugjug [8-u]
4. balik paman sadaya [7-a]
5. nu ti mana tiluan semu rarusuh [12-u]
6. Lurah bégal ngawalonan [8-a]
7. Aing ngaran Jayapati [8-i]

15. Pucung

Sapada diwangun ku 4 (opat) padalisan (12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a). Watekna piwuruk, wawaran, kaget, atawa éling.

1. Lutung buntung luncat kana tunggul gintung [12-u]
2. monyét loréng leupas [6-a]
3. luncat kana pager déngdék [8-é]
4. bajing kuning jaralang belang buntutna [12-a]

16. Sinom

Sapada diwangun ku 9 (salapan) padalisan (8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a/8-a, 8-i, 12-a). Watekna gumbira.

1. Warna-warna lauk émpang [8-a]
2. aya nu sami jeung pingping [8-i]
3. pagulung patumpang-tumpang [8-a]
4. Ratna Rengganis ningali [8-i]
5. warnaning lauk cai [7-i]
6. lalawak pating suruwuk [8-u]
7. sepat patingk(ar)océpat [7-a (8-a)]
8. julung-julung ngajalingjing [8-a]
9. sisi balong balingbing sisi balungbang [12-a]

17. Wirangrong

Sapada diwangun ku 6 (genep) padalisan (8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a). Watekna kawirang, kaéraan, karugian, kaapesan.

1. Barudak mangka ngalarti [8-i]
2. ulah rék ka dalon-dalon [8-o]
3. enggong-enggon nungtut élmu [8-u]
4. mangka getol mangka tigin [8-i]
5. pibekeleun saréréa [8-a]
6. modal bakti ka nagara [8-a]

Ntar deh, contoh-contoh lainnya gue tambahin. Lagi inget ma yang di Jogja***

136 thoughts on “Guru Lagu jeung Guru Wilangan 17 Pupuh Sunda

 1. nendi mengatakan:

  saya juga bisa pupuh

 2. Nisza anzani mengatakan:

  Alhamdullilah tugas bhasa sunda saya bisa d selesaikan.

 3. Aisha W mengatakan:

  Wah bantu pisan ini! Trims Pak!

 4. SIITII NUR FARIDA mengatakan:

  SAYA SUKA PUPUH PUCUNG

 5. agnia suciati mengatakan:

  thank you pupuh nya

 6. Ada dh mengatakan:

  Ku kitU eta ahIrna
  emut ka nu d jogja cenah. Aideuh

 7. Ruzal mengatakan:

  izin kopas kang….ane suka tampilannya blognya kang simple…

 8. Amalia mengatakan:

  Sae pisan mang, keep writingg~
  Hatur nuhun :)

 9. Farid mengatakan:

  Mantap nih…. inget zaman SD dulu harus hafal tuh ada pelajarannya

 10. cen mengatakan:

  Hade euy kahade kang ade mumule

 11. heuyheuy deuhdeuh mengatakan:

  kerennnnnnnnnnnnn………. banget bisa untuk belajar

 12. tatitut mengatakan:

  kok jelek sekali yah *_*

 13. Dedi Kusmiran mengatakan:

  sono ngadangu na emuut nuju sakola SD

 14. Yayu . Purwanti mengatakan:

  hatur nuhun , abdi janten kabantos :)

 15. Yayu . Purwanti mengatakan:

  Hatur nuhun kang

 16. Anonymous mengatakan:

  Makasih pupuhnya

 17. juli mengatakan:

  Ahhh gk asiik

 18. ferry hidayat mengatakan:

  allaham dulilah bisa juga

 19. Anonymus mengatakan:

  cups

 20. Anonymous mengatakan:

  Bermanfaat bngt nie blog
  tugas ade sya jd selesai deh

 21. novi mengatakan:

  hatur nuhun pisan :)

 22. fe mengatakan:

  bagus pisan eung pupuh na

 23. Audi mengatakan:

  nuhun, berguna sangat :)

 24. sefu rotulizah mengatakan:

  terimakasih atas macam” lagu pupuh tugas saya akhirnya selesai

 25. Gusthi prayoga mengatakan:

  hatur nuhun

 26. hermanita mengatakan:

  thx, lengkap(Y)

 27. Junaedi mengatakan:

  Nuhun kang kabntos pisan pr smp na
  nhun kang

 28. Anonymous mengatakan:

  pupuh deui pupuh deui,,,…!!!!

 29. kamila mengatakan:

  Thanks ya kang buat pupuhnya , sekarang tugas bahasa sunda saya sudah beres ….:-)

 30. Delia mengatakan:

  All gimanaaa nada’ǟ pupuh kinanti :/

 31. Desi mengatakan:

  Lumayan untuk belajar

 32. Anonymous mengatakan:

  hatur tengqu,,,bah

 33. Anonymous mengatakan:

  Hatur nuhun ,mugi sing janten amal kasaean.

 34. Wulan mengatakan:

  Punten kang, aya pupuh pucung anu eusina piwuruk

 35. Asri mengatakan:

  Kang, izin copas ya… buat tugas adik, nuhun

 36. Anonymous mengatakan:

  makasih-_-

 37. Anonymous mengatakan:

  membantu

 38. Anonymous mengatakan:

  huft

 39. Anonymous mengatakan:

  abdi aya tugas yeuh…….
  salam urang sunda!!!!

 40. Avita mengatakan:

  Ulangan jadi makin bisa nih… :)
  Terimakasih, kang

 41. Anonymous mengatakan:

  makasih

 42. indry mengatakan:

  makasih yaa, tapi aq cari nya yg 12a,6a,81,12a :)

 43. Nazillah azzahra mengatakan:

  Thanks yh , Allhamdulillah sekarang tugas bahasa sunda saya
  Sudah selesai..

  ‘Membantu’ :-)

 44. yandhika adi winata mengatakan:

  Seni nu mawa harti (sentuhan kana nurani) mun ngarasa bangsa indonesia kudu bangga boga sunda,urng kudu ngamumule seni sunda mun lain ku urng rek kusaha dei.wilujeng kang ade hatur nuhun terasken ulah liren.

 45. yandhika adi winata mengatakan:

  Seni nu mawa harti (sentuhan kana nurani) mun ngarasa bangsa indonesia kudu bangga boga sunda,urng kudu ngamumule seni sunda mun lain ku urng rek kusaha dei.wilujeng kang ade hatur nuhun terasken ulah liren didieu.

 46. SHELLA SAEIRA TEFA mengatakan:

  IHK NI JELEK JUGA DI PAMERIN BANYAK LAGI YANG NGOMEN PADAHAL NGAPAIN GAK ADA GUNANYA

  AKU KELAS 11A DI SMAN 5 BANDUNG

 47. rizki ramdan mengatakan:

  wihhhh ngebantu bangeut untuk pelajaran

 48. andita mengatakan:

  apa yang dimaksud guru lagu dan guru wilangan serta engang?

 49. Nyaan~~ mengatakan:

  :v weeeeeeeww, yg ngomentar bnyk OwO /numpang komen/
  thx ini membantu buatku :3

 50. Ayu Shinta Della mengatakan:

  hatr nhun aa………..

 51. Hatur nuhun,Ieu pupuh teh meni berguna pisan
  Mun abdi mah suka na ka pupuh balakbak,Membantu pisan euy
  Hatur nuhun aa

  :-)

 52. wawan husin mengatakan:

  laik dis pisan.. nuhun aka angAde… wassalam!

 53. Anonymous mengatakan:

  gk ngrti

 54. assidiq mengatakan:

  Saeee pisan euyyyy:d

 55. randan mengatakan:

  urang sunda sae pisan

 56. asep cerulit mengatakan:

  Urang sunda cageur bageur bener pinter singger

 57. dadang konelo mengatakan:

  urang sunda saeee pisan euyyyyy:d

 58. Anonymous mengatakan:

  Guru wilangan sana guru lagu y mna? Waroo!!

 59. asep mengatakan:

  Ini budaya sunda yg hrs di jaga dan di lestarikan

 60. adi mengatakan:

  wow lengkap banget… terima kasih kang

 61. kekey njot mengatakan:

  nuhun nya nunulis blog ieu kabantu pisan tugas anak abi anggeus oge nuhun pisan

 62. keisa mengatakan:

  nuhun nya nunulis blog ieu kabantu pisan tugas anak abi anggeus oge nuhun pisan

 63. dadang konelo mengatakan:

  ku maha urang sunda teh???

 64. RINFI mengatakan:

  ALHAMDUILLAH ketemu juga,bagus banget PUPUHnya

 65. Christina mengatakan:

  Makasih ya pupuhnya :) saya menjadi bisa mengerjakan tugas bahasa sunda dengan baik dan benar :)

 66. Gilbeto mengatakan:

  Makasih ya Pupuhnya :D Saya Jadi Bisa Mengerjakan Tugas Bahasa Sunda Dengan Baik Dan Benar :P

 67. kurniawan mengatakan:

  Haturnuhun kangg…!!

 68. Rafly si BUENZ mengatakan:

  Alhamdulilah tugas sunda udah selesai

 69. tania mengatakan:

  makasih yah udah ngasih tau pupuh nya semoga nilai uts saya 100 aminn

 70. sintia mengatakan:

  makasih juga yah semoga nilai uts ku 100

 71. Anonymous Indonesia mengatakan:

  Thank you very much for this artickel

 72. wida rifa n mengatakan:

  alhamdulilah tgas hse teh beres oge?

 73. wida rifa n mengatakan:

  bres oge pr pupuh tehh

 74. wida rifa n mengatakan:

  alhmdlilah tgas hse th ges oge

 75. Zaghni mengatakan:

  Nuhun pisan

 76. miiaa tiyutt mengatakan:

  akhirnya tugas bahasa sunda ad juga d mbah google

 77. Anonymous mengatakan:

  Hatur nuhun ku aya na pupuh eta,tos ngabantos abdi ngadamelan tugas bahasa sunda.

 78. tiaranurcahyani mengatakan:

  Al hamdulilah tiasa eyyy.turnuhun nyyaaa

 79. Anonymous mengatakan:

  Good (y)

 80. clara mengatakan:

  makasih ya Pa……. saya berterimakasih atas ini kalau gak ada ini saya gak bisa ngerjain pr hatur nuhun ya Pa……

 81. Udin mengatakan:

  M4k4c13 y4p5

 82. Kanyut mengatakan:

  Thx

 83. puput mengatakan:

  bagus banget ngebantuin aku ngerjain PR

 84. susi anak SD AL - HIDAYAH mengatakan:

  akhirnya bisa ngerjain PR dech
  makasih atas bantuannya google aku seneng bgnt bisa ngerjain pr
  ini karna ada bantuin dari google jadi kalo mau nyari apa apa ke goole aja supaya mudah sekali lagi makasih google

 85. cundiarti mengatakan:

  bbl

 86. Namada.Zahra.Rosady mengatakan:

  membantu sekali…

 87. Namada.Zahra.Rosady mengatakan:

  Bantu bgt buat ngerjain tugas bahasa sunda…
  apalagi aku ga ngerti…

 88. dedel mengatakan:

  wah bagus binggo

 89. misca mengatakan:

  aku suka ini bisa buat belajar

 90. neng ivah mengatakan:

  duh sae pisan jawabanna mudah mudahan nilai pr abi 100

 91. ricky icotzz mengatakan:

  alhamdulillah tugas tiasa rengse ayeuna :)

 92. riki anwar maulana mengatakan:

  hatur nuhun
  insaallah tugas bahasa sunda abdi beres
  amiiiiin

 93. endah mengatakan:

  senangnya hari miggu

 94. siti mengatakan:

  bingung kayak gimana?

 95. Fitriyani mengatakan:

  Makash pupuhnya , dgn ini bsa ngebntu tgas saya :-)

 96. soleh mengatakan:

  alhamdulillah udah ketemu tugas bahasa sundanya

 97. silvia mengatakan:

  hatur nuhun

 98. devi mengatakan:

  pupuh dalam bhs bali tidak ada????

 99. cristian Qoribally mengatakan:

  Kang aya contoh nu lain anu pupuh mijil tina kagiatan sapopoe

 100. dina mutia mengatakan:

  payah

 101. Anonymous mengatakan:

  lah payah bangettttzzzzzzzzzzzzzzz

 102. ndhue mengatakan:

  alhamdulilah.
  semua tugas sya bsa d selesaikan.

 103. Anonymous mengatakan:

  Atur nuhunnya abdi bisa nyaho jenis pupuh jeung guru wilang

 104. Si ieu thea mengatakan:

  abdi mah pang resep na pupuh kinanti

 105. Si ieu thea mengatakan:

  nuhun nya ka nu gaduh ieu blog, abdi jadi tiasa ngisian latihan ti bu guru. Hatur nuhun Kang :)

 106. Kudet mengatakan:

  Wakwawww….

 107. rizky mengatakan:

  ieu harta karun urang sunda dipupustinya ulah leungit

 108. your father mengatakan:

  Lagu sunda memang enak didengar… bagi yang sudah bilang kalau pupuh sunda itu payah, brrarti dia tidak menghargai budaya sunda diindonesia…

 109. Mila mengatakan:

  saya suka dengan lagu sunda….. namun dari semua pupuh di atas saya paling suka pupuh wirangrong :) (y)

 110. andin mengatakan:

  saya suka bernyanyi :) termasuk pupuh

 111. e3qfgdt mengatakan:

  mana lagu nya euy

 112. vina&vira mengatakan:

  liat dong lagunya?
  PELIT BANGET SIH JANGAN PELIT NANTI KUBURANNYA SEMPIT

 113. DELVANA mengatakan:

  aku suka lagu ini bisa bwat blajar

 114. Anonymous mengatakan:

  Terimakasih banyak, tugas sbk saya jadi selesai Alhamdulillah…!!!!!

 115. gugum mengatakan:

  Nuhun

 116. Guild mengatakan:

  Ghfghyumngf

 117. dinda.devtani mengatakan:

  Saya mau nanya apa yang dimaksud dengan rundagayan ;-)

 118. dinda.devtani mengatakan:

  Hy guild jangan marah kelezzz…..

  Salam buat kelas VII-i
  Jangan lupa mengucapkan wasalam

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>